Vpliv direktive o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) na skupine zunaj EU in njihove hčerinske družbe v EU

Direktiva Evropske unije (EU) o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) vključuje načelo ekstrateritorialnosti, ki širi krog podjetij, za katera velja trajnostno poročanje, tudi na podjetja zunaj EU. Cilj je ohraniti enake konkurenčne pogoje za vse gospodarske subjekte, ki delujejo na evropskem trgu.

Direktiva utira pot evropskim prizadevanjem za vzpostavitev bolj trajnostnega in vključujočega gospodarskega sistema. S CSRD namerava EU zadovoljiti potrebo po zanesljivih, relevantnih in primerljivih trajnostnih informacijah s standardiziranim skupnim jezikom, ki trajnostno poročanje izenačuje s finančnim poročanjem. Države članice EU morajo CSRD v svojo nacionalno zakonodajo sprejeti do 6. julija 2024.

Na koga bo to vplivalo?

CSRD bo na skupine ali družbe zunaj EU vplivala na tri načine: če imajo vrednostne papirje, ki kotirajo v EU, če imajo pomembno dejavnost v EU ali če so matične družbe hčerinskih družb v EU, ki so vključene v področje uporabe. CSRD se bo dejansko uporabljala predvsem za vse družbe s sedežem v EU, ki izpolnjujejo zahteve za obseg direktive, ne glede na to, kje ima matična družba sedež. Vendar lahko te družbe v posebnih primerih in pod določenimi pogoji izkoristijo načelo izvzetja iz CSRD.

Kakšna je časovnica?

Za podjetja ali skupine, ki niso iz EU in katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na trgu, ki ga ureja EU, se bo CSRD začela uporabljati postopoma, in sicer od poslovnega leta 2024 za podjetja z (i) več kot 500 zaposlenimi in (ii) bilančno vsoto več kot 20 milijonov EUR ali več kot 40 milijonov EUR neto prometa, z objavo poročila v letu 2025.

Skupine, ki niso članice EU in imajo pomembne dejavnosti v EU, bodo prav tako morale zagotoviti informacije o trajnosti od poslovnega leta 2028, poročilo pa bo objavljeno leta 2029, vendar v manj zahtevnem regulativnem okviru.

Za podrejene družbe v EU, ki so vključene v poročevalski okvir, se CSRD uporablja postopoma, odvisno od velikosti in od tega, ali podrejena družba kotira na borzi ali ne. Za velike hčerinske družbe, ki kotirajo na borzi in imajo več kot 500 zaposlenih, se bo CSRD uporabljala od poslovnega leta 2024, poročilo pa bo objavljeno leta 2025.

Kateri standardi bodo v veljavi?

Glede na posamezne okoliščine bo treba ustrezno trajnostno poročilo pripraviti z uporabo splošnih evropskih standardov trajnostnega poročanja (ESRS) ali enakovrednih standardov, ki jih bo določila Evropska komisija. Skupine, ki niso članice EU in imajo pomembne dejavnosti v EU, bodo lahko uporabljale posebne ESRS, ki so šele v pripravi. Poleg tega bo poročilo pripravljeno na konsolidirani ravni končne nadrejene osebe zunaj EU, ki bo zajemalo vse podrejene družbe v EU in zunaj EU, priloženo pa mu bo obvezno revizijsko mnenje.

Kakšen je vpliv na ravni držav članic?

Ker bo morala vsaka država članica sprejeti ukrepe za vključitev CSRD v nacionalno zakonodajo, je treba te ukrepe pozorno spremljati in ugotoviti morebitna razhajanja pri uporabi CSRD.

Dokument

Guide to the EU Corporate Sustainability Reporting Directive for non-EU groups and their EU subsidiaries