Računovodstvo in obračun plač

Naše storitve vključujejo vodenje zakonsko predpisanih računovodskih in poslovnih evidenc v skladu s slovenskimi predpisi ter poslovne zahteve naročnika.

Računovodske storitve

 • Sestava računovodskih izkazov in davčnih obračunov
 • Svetovanje pri uporabi ustreznih računovodskih usmeritev v skladu z izbranim načinom računovodenja
 • Oddaja in priprava poročil v skladu z zakonskimi zahtevami (Ajpes)
 • Mesečna poročila namenjena poslovodstvu
 • Komunikacija in priprava poročil na zahtevo bank
 • Konsolidirano finančno poročanje (lokalno ali za skupinske namene)
 • Začetna vzpostavitev računovodskih evidenc
 • Vodenje glavne knjige, analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev, evidenca osnovnih sredstev in ustrezni obračun amortizacije, materialno knjigovodstvo, proizvodnja (nedokončana proizvodnja, gotovi proizvodi)
 • Priprava dokumentov, evidentiranje transakcij in vnos sistemskih podatkov (kot so vhodni in izhodni računi, bančni izpiski)
 • Obrazci za neodvisne potrditve stanj
 • obračun DDV, povračila, napovedi za odtegnjeni davek, posebna poročila o davkih in dajatvah itd.
 • Priprava in predložitev obveznih poročil vladnim institucijam (davčni organi, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, itd.)
 • Obdelava internetnih plačilnih nalogov in s tem povezanih podatkov,
 • Dodatna podpora pri inšpekcijskem pregledu davčne uprave (sodelovanje s pooblaščenim zastopnikom stranke pred pristojnimi davčnimi in finančnimi organi, za namene tolmačenja in pojasnjevanja rezultatov informacij iz opravljenih storitev) ter drugih pregledov in revizij.

Storitve obračuna plač

 • Mesečni obračuni plač, obračunavanje bonitet in drugih ugodnosti, izračun davkov, prispevkov in nadomestil iz place (bolniška odsotnost, dopust itd.)
 • Izračun avtorskih honorarjev, študentskih honorarjev, nadomestil za opravljanje funcije člana nadzornega sveta itd.,
 • Izdelava plačilnih list in bančnih nakazil
 • Izdelava rekapitulacij plačil, posameznih bančnih nakazil (ali plačilo naročil prek spletnega bančništva po posebnem pooblastilu),
 • Priprava mesečnih poročil o dohodkih iz delovnega razmerja, davka, pribitka in obveznega prispevka
 • Priprava mesečnih poročil o drugih dohodkih
 • Priprava mesečnih poročil o obračunanih in plačanih obveznih davkih in prispevkih
 • Priprava posameznih letnih poročil o dohodkih iz zaposlitve in pokojnine.
 • Predložitev zahtevanih obrazcev ustreznim institucijam,
 • Podpora pri prijavi zaposlenih v delovno razmerje,
 • Upravljanje in obdelava delovnega časa, dopusta, itd.,
 • Priprava periodičnih poročil o porabi delovnega časa, delovni učinkovitosti