Davčne novice - marec 2022

Veljavne spremembe davčne zakonodaje

Podaljšanje pravice do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podaljšana do 31. maja 2022

Konec februarja je bil v Uradnem listu RS št. 26/22 objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Sklep podaljšuje veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP). Datum, do katerega lahko delavci uveljavijo pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, je 31. maj 2022. Delodajalci zahtevke za refundacijo v elektronski obliki vložijo najpozneje do 31. avgusta 2022. Delavec je lahko do tri zaporedne dni v kosu in največ enkrat v posameznem koledarskem letu odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBol), ki ga izda izbrani osebni zdravnik. To pomeni, da je v navedenem primeru lahko odsoten brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela.

Pogoji za delavčevo koriščenje kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni so, da (1) pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti, (2) ne opravlja pridobitne dejavnosti in (3) se ne giblje izven kraja svojega bivanja. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ta pa nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira nadomestilo v breme proračuna Republike Slovenije. 

Odbor DZ z dopolnili preoblikoval zakon o pomoči gospodarstvu zaradi cen energentov

Odbor DZ za gospodarstvo je 18. februarja potrdil vrsto dopolnil zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Primarno se z dopolnili krepko razširja nabor upravičencev do pomoči. Z izglasovanim dopolnilom so namreč na gospodarskem delu zakona odpadli trije kriteriji, in sicer (1) da so do pomoči upravičene le pravne ali fizične osebe z najmanj pet zaposlenimi, (2) da morajo stroški energije v poslovnih odhodkih znašati najmanj pet odstotkov ter (3) da morajo ti stroški v letu 2019 znašati vsaj 10.000 evrov. 

Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej je 3. maj 2022

Državni zbor RS je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), ki je objavljen na spletni strani Državnega zbora RS. V poglavju z naslovom »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. Letos ta dan pade na soboto, zato je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022. Prav tako se do omenjenega datuma podaljšuje rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. ZUOPDCE v 16. členu določa tudi podaljšanje roka za predložitev letnih poročil na AJPES, ki jih je treba predložiti najkasneje do 30. aprila 2022. 

Nova olajšava za zaposlovanje od 2022

Spremembe ZDDPO-2 so prinesle novo olajšavo za zaposlovanje oseb v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve in ki v obdobju zadnjih 24 mesecev niso bile zaposlene pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi. Olajšava se uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb, in sicer v višini 45 % plače te osebe. Pomembno je še, da se olajšava izključuje z ostalimi olajšavami (za zaposlovanje mladih, starejših delavcev in invalidov) ter se prizna ob pogoju skupnega povečanja števila zaposlenih pri delodajalcu. 

Rok za plačilo odloženih prispevkov je 31. marec 2022

Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) so bili v letu 2020 odloženi prispevki za socialno varnost samozaposlenim in kmetom. Odloženi so bili prispevki za mesece april, maj in junij 2020. Odlog so lahko koristili samozaposleni, ki niso imeli drugih zaposlenih, in je bila ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje ter kmetje. Rok za plačilo odloženih prispevkov iz aprila, maja ter junija 2020 je 31. 3. 2022. 

DDV pri električnih vozilih

V Uradnem listu je bil 9. februarja 2022 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Nove določbe začnejo veljati naseldnji dan po objavi, se pravi z 10. 2. 2022. Pravilnik opredeljuje motorna vozila, za katere velja izjema od omejitve pravice do odbitka. Velja za vozila pod tarifnimi oznakami KN 8703 80 in KN 8711 60 ter druga motorna vozila brez izpusta ogljikovega dioksida, ki se uvrščajo pod tarifne oznake KN 8703 90 in KN 8711 90.

Pravica do odbitka DDV velja tudi v primeru najema električnih vozil za poslovne namene. Opredeljeno je tudi, kako se določijo celotni stroški pri uporabi vozil za neposlovne namene, če je bil uveljavljen odbitek DDV. Za izračun celotnih stroškov pri uporabi vozila za neposlovne namene se upošteva naslednje:

 • dejanski podatki o številu kilometrov, prevoženih za neposlovne namene; ali
 • število kilometrov, ki so bili prevoženi za neposlovne namene in ki so ugotovljeni kot razlika med stanjem celotnih kilometrov in številom kilometrov, prevoženih za poslovne namene za obdobje, za katerega davčni zavezanec ugotavlja celotne stroške pri uporabi vozila za neposlovne namene; in
 • najvišja neobdavčena višina povračila stroškov prevoza na službenem potovanju na prevožen kilometer, ki velja na zadnji dan obdobja, za katerega davčni zavezanec ugotavlja celotne stroške pri uporabi vozila za neposlovne namene (trenutno 0,37 EUR). 

Tudi samostojni podjetniki normiranci lahko pridobijo bonitetno oceno

Po novem lahko tudi samostojni podjetnik normiranec ob predložitvi letnega poročila do 3. maja 2022 pridobi bonitetno oceno (za javne razpise, pridobitev ugodnih kreditov ipd.). Osnova za pripis bonitetne ocene je objavljeno letno poročilo, ki bo tudi letos na voljo v začetku junija 2022. 

Dejavnosti v javnem interesu oproščene DDV

V Zakonu o davku na dodano vrednost se je v začetku 2022 zgodila sprememba, ki omogoča oprostitev plačila DDV za dejavnosti, ki so v javnem interesu. Oprostitev je mogoče uveljaviti le za  točno določene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga in storitev. Njihov nabor je obravnavan v 42. členu ZDDV-1. Prva oprostitev je vezana na vrsto storitve, poleg nje pa je v prvem odstavku 42. člena pri nekaterih storitvah še pogoj, da jih opravi določena oseba (bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in z njo neposredno povezane dejavnosti). 

Spremembe Zakona o dohodnini (Zdoh-2Z)

Na seji Državnega zbora 11. marca 2022 je ta sprejel spremembe Zakona o dohodnini. Z novelo bo postopoma prišlo do dviga splošne olajšave, razbremenitev dohodkov iz kapitala, spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost in bonitete za osebno vozilo na električni pogon, hkrati pa se v zakon prenašajo še spremembe pri olajšavah za samostojne podjetnike. V primeru, da bo zakon sprejet tudi v Državnem svetu, bodo spremembe pričele veljati že za leto 2022. Spremembe lahko v splošnem razdelimo na 3 dele:

1. Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja:

 • postopen dvig splošne olajšave prinaša ob enaki bruto plači višje neto izplačilo: neto minimalna plača po predlogu naj bi bila 770,78 EUR (prej 757,45 EUR), neto povprečna plača 1.358,22 EUR (prej 1.336,55 EUR), 2-kratnik povprečne plače pa 2.495,07 EUR (prej 2.467,57 EUR),
 • znižuje se stopnja obdavčitve v petem dohodninskem razredu s 50% na 45%,
 • spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost: neobdavčitev do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS oziroma do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za delavca ugodneje.
 • ničelna boniteta za osebno vozilo na električni pogon
 • uvaja se dodatna olajšava v višini 1.500 EUR/leto za rezidenta po dopolnjenem 70 letu starosti in rezidenta, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči neptretrgoma najmanj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

2. Razbremenitev dohodkov iz dejavnosti

 • Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove: Obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi RS ali samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca. Določba bo veljala tudi za leto 2021, zato je smiselno z oddajo davčnega obračuna za leto 2021 počakati do uveljavitve sprememb zakona.
 • Spremembe pri olajšavah za zaposlovanje, donacije, izvajanja praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, uvaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

3. Razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala:

 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem: znižuje se stopnja obdavčitve iz 27,5% na 15%, normirani odhodki pa bodo znašali 10%,
 • Pri dohodku iz kapitala se znižuje stopnja obdavčitve iz 27,5% na 25% in skrajšuje obdobje za obdavčitev. Prag trajanja imetništva, ki omogoča neobdavčitev, bo po novem trajal 15 let,
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz kapitala sta obdavčena cedularno (dokončno). Odločitev o vštevanju omenjenih dohodkov v letno davčno osnovo bo stvar zavezanca, pri čemer odločitev uveljavlja v ugovoru zoper infromativni izračun.

Dokument

Mazars_SI-Tax-Newsletter-SLO-2022-03-2.pdf
Mazars_​SI-Tax-Newsletter-SLO-2022-03-2.pdf