Davčne novice - maj 2021

Veljavne spremembe davčne zakonodaje

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in ZK je stopil v veljavo

Evropska Unija je končala postopke za sprejetje sporazuma o trgovini in sodelovanju, ki sta ga EU in Združeno kraljestvo podpisala konec lanskega decembra. Sporazum je s 1.5.2021 formalno stopil v veljavo, potem ko so dne 30.4.2021 izmenjali ratifikacijski instrumenti. Prav tako se so navedbe o poreklu iz Priloge 7 v slovenski različici na voljo za uporabo za izvoz v Združeno Kraljestvo, saj dokument ne vsebuje več pravno-lingvističnih napak. Sam sporazum je objavljen v Uradnem listu EU, L 149, 30 aprila 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:149:FULL&from=EN

 

Znižanje davka za ženske menstrualne pripomočke na 9,5% stopnjo DDV

Higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki so od 3.5.2021 manj obdavčeni. Veljati je namreč začela dopolnitev pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (DDV), po kateri se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV, in ne več 22-odstotna. Po izračunih mladega foruma in ženskega foruma SD naj bi ženska v Sloveniji porabila v povprečju od 70 do 100 evrov na leto za higienske pripomočke.

 

Nova uredba o embalaži in odpadni embalaži

Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki je bila sprejeta v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1J) ukinja količinski prag dajanja embalaže na trg, zato so po novem zavezanci za plačilo embalažnine vsa podjetja in vsi samostojni podjetniki, ki na slovenski trg dajejo ali uvažajo embalirano blago.

Nova uredba prinaša:

  • ukinitev količinskega praga 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo ter
  • uvajanje možnosti plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot 1.000 kg embalaže.

Podjetja in samostojni podjetniki morajo do 24.5.2021 urediti vpis v evidenco proizvajalcev. Do dne 1.7.2021 je nato potrebno urediti evidenco o dajanju embalaže na trg Republike Slovenije. Prav tako je predpisano kvartalno poročanje. Prvo kvartalno poročanje bo 30.10.2021.

 

Predlog sprememb davčne zakonodaje

Spremembe v Evropski Uniji za podjetja, ki delujejo v sektorju elektronskega poslovanja B2C - DDV

''One-Stop Shop'' (OSS) je elektronski portal, ki ga podjetja lahko uporabljajo za izpolnjevanje svojih obveznosti glede DDV pri elektronskem poslovanju v Evropski Uniji (EU) potrošnikom, ki bo začel veljati od 1. julija 2021.

OSS portal, poenostavlja do 95% obveznosti glede DDV za spletne prodajalce in elektronske vmesnike po vsej EU in omogoča elektronsko registracijo za DDV v eni sami članici EU za vso prodajo blaga na daljavo znotraj EU in za B2C storitve. Prav tako portal omogoča prijavo ter plačilo zapadlega DDV za vse dobave blaga in storitev v enem elektronskem četrtletnem obračunu. Dodatna prednost je tudi delo z davčno upravo svoje države članice v svojem jeziku ne glede nato, če je prodaja podjetja izven meja matične države. V primeru, da je obdavčena oseba oziroma dobavitelj ne prihaja iz EU ter je dobavitelj storitev B2C potem spada taka oseba oz. dobavitelj pod ne unijsko OSS shemo.

Od 1. julija 2021 bi morale biti vse dobave blaga B2C strankam v EU načeloma obdavčene v namembnem kraju. Njihov izvor, ne glede na to, ali gre za EU ali zunaj EU, ne bo več pomemben.

Kaj se spreminja za spletne prodajalce in elektronske vmesnike pri vprašanju, ki vključuje DDV?

Trenutno se morajo podjetja iz EU, ki prodajajo blago znotraj EU nad določenim pragom (35.000 EUR ali 100.000 EUR, odvisno od države članice), kupcem v drugi državi članici EU registrirati in plačati DDV v državi članici kupcev. Od 1. julija 2021 bo to pravilo odpravljeno in nadomeščeno z novim pragom v celotni EU v višini 10.000 EUR. Pod tem novim pragom se lahko še naprej uporabljajo nacionalna pravila za DDV (vključno s shemo oprostitve za MSP) pri čezmejni prodaji. Če prodaja podjetja presega ta prag, potem je podjetje zavezanec za DDV v državi članici, v kateri so njihovi kupci. Nad tem pragom se bodo podjetja lahko enostavno registrirala v novem OSS portalu, kjer bodo prijavila in plačala DDV.           

Od 1. julija 2021 v primeru, da elektronski vmesnik prodaja blaga na daljavo s strani prodajalca, ki nima sedeža v EU, kupcu v EU, se šteje, da je elektronski vmesnik prodajalec in je odgovoren za plačilo DDV. Za prijavo in plačilo tega DDV se bo elektronski vmesnik lahko enostavno registriral v posebnem elektronskem sistemu, imenovanem One-Stop Shop (OSS).

 

Nadgradnja davčnega sistema, spremembe zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o dohodnini in o davku na dodano vrednost

https://www.gov.si/novice/2021-04-16-ministrstvo-za-finance-je-pripravilo-predloge-za-nadgradnjo-davcnega-sistema/

S davčnimi spremembami se želi razbremeniti davčne zavezance in prispevanje k hitrejšemu okrevanju po pandemiji. Predlogi zakonov se bodo predvidoma začeli uporabljati s 1. januarjem 2022, razen določb Zakona o davku na dodano vrednost, ki se uveljavljajo s 1. julijem 2021.

S spremembo Zakona o davku na dodano vrednost, ki začne veljati od 1. julija 2021 izročitev računa v papirnati obliki ne bo več obvezna, se bo pa izročil kupcu na njegovo zahtevo. Pri tem je potrebno poudariti, da bo izdaja računa ostala obvezna. Prav tako kmetje v prihodnje ne bodo več obvezni davčni zavezanci. Do zdaj so bili davčni zavezanci tisti, ki so imeli več kot 7.500 evrov prometa, pri čemer se z spremembo zakona ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, ohranja se pa možnost uveljavljanja pavšalnega nadomestila in prostovoljnega vstopa v sistem DDV.

Predlog zakonske novele med drugim omogoča uveljavljanje odbitka DDV tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida. Prav tako omogoča večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna DDV, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki. Prav tako, davčnim zavezancem ne bo več treba predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu DDV.

Predlog novele zakona o dohodnini prinaša uvedbo seniorske olajšave, oprostitev plačila dohodnine dohodkov iz naslova družinske pokojnine in dohodkov itd. V predlogu novele se prav tako postopoma zvišuje splošna olajšava iz 3500 evrov na 7500 evrov do leta 2025. V petem dohodninskem razredu pride do spremembe stopnje davka, ki se zniža iz 50 na 45 odstotkov. Pri čemer se bi olajšave in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine ponovno usklajevale z inflacijo. Davek na dohodek od oddajanja premoženja v najem se bi naj znižal na 15 odstotkov. Stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov naj bi se znižala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov, ob čemer naj bi bil kapital neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva.

Pri zakonu o davku dohodkov pravnih oseb se predlagajo davčne olajšave s poudarkom pri novih zaposlitvah, izvajanju praktičnega dela in strokovnega izobraževanja, donacijah ter novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod.

 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)

Odbor državnega zbora za finance je pred kratkim dal soglasje za predlog novele zakona o trošarinah. V sami noveli se usklajuje slovenska zakonodaja na področju trošarin z direktivami EU. V predlogu zakona je dodana obveznost vlaganja zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. Od 1. januarja 2022 dalje bo veljala obveznost vlaganja zahtevka za vračilo trošarine v elektronski obliki. V letu 2019 je bilo od vseh zahtevkov le 25% vloženih v elektronski obliki, po podatkih FURSA. Pogoj uporabe informacijskega sistema E-TROD je pridobljena davčna številka, zato za pravne osebe iz druge države članice Unije ali države članice Evropskega združenja za prosto trgovino, katere nimajo slovenske davčne številke, ta sprememba ne bo veljala. V zakonu se 72. členu ZTro-1 pri oproščeni rabi etilnega alkohola, dodajo proizvodni procesi, če končni izdelek ne vsebuje alkohola.

Poleg tega se z novelo predlaga določitev trošarine za vse vrste tekočin za elektronske cigarete s spremembo 85. člena ZTro-1, ne glede ali vsebujejo nikotin ali ne. Sama določitev trošarine je na volumen tekočine in bi znašala 0,08 evra za milimeter polnila. Znesek trošarine vključuje pripombe javnih obravnav ter zneske, ki jih določajo druge države članice EU. V nadaljevanju se v predlogu omenja znižanje trošarine na 0 evrov za zemeljski plin za pogon vozil do konca leta 2025, da bi se spodbudila raba zemeljskega plina v prometu.

Več podrobnosti se najde v naslednjem dokumentu.

  

Podaljšanje veljavnosti koronskih ukrepov

Podaljšanje povračila plače zaradi višje sile in karantene do 30. junija 2021

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254&d-49683-s=1&d-49683-p=3&d-49683-o=2

Vlada Republike Slovenije je podaljšala povračilo plače zaradi višje sile in karantene do 30 junija 2021. Znesek nadomestila ostaja nespremenjen ter znaša 80% mesečne plače povprečnega zaposlenega v zadnjih treh mescih, pri čemer nadomestilo ne sme biti nižji od minimalne plače. Delodajalci so v tem obdobju upravičeni do povračila celotnega zneska nadomestila, izplačanega zaposlenim. Pri tem je pomembno, da morajo delodajalci za povračilo zaprositi najkasneje v 8 dneh od začetka odsotnosti z dela.

 

Podaljšanje ukrepov proti COVID-19 za podjetnike in podjetja

Pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega osnovnega dohodka, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok, pa tudi ukrep delnega povračila nepokritih fiksnih stroškov se podaljša do 30. junija 2021.

Upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nepokritih fiksnih stroškov iz 109. člena Zakona o intervencijskih ukrepih za ublažitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 30. junija 2021.

 

Pojasnilo davčne uprave glede na izdano mnenje – fizične osebe z dejavnostjo - normiranci

Finančna uprava RS (Furs) je aprila lani na svojih spletnih straneh objavila stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih, ki se razlikuje od dotedanje prakse. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo – normirance, ki jim prispevke plačuje država (npr. samozaposleni v kulturi) ali na ostale normirance podjetnike, ki so bili na podlagi protikoronskih ukrepov za obdobje marec–maj 2020 oproščeni prispevkov za socialno varnost.

"Gre za stališče, po katerem se prispevki, ki jih plača država, pri normirancih ne izvzemajo iz davčnega obračuna. Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se namreč oprostitev prispevkov realizira preko določitve davčne osnove. To je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti," so sporočili s Fursa.

Kot dodajajo, na podlagi računovodske operacije priznavanja odhodkov iz naslova plačanih prispevkov, ki jih dejansko plača država, dobiček iz naslova pripoznanih prihodkov ne nastane, s tem pa je realizirana oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2. Glede odhodkov pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, velja, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost. Prispevki se torej ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira s pripoznavo prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah.

"Omenjeno stališče po novem ne velja za odmerno leto 2020," so opozorili. Stališče Fursa sicer ostaja enako, ker pa je bilo oblikovano in javno objavljeno lani, bo za odmerno leto 2020 veljalo še staro stališče, ki je za zavezance ugodnejše. "Zgoraj obrazloženo stališče je torej treba upoštevati pri oddaji davčnih obračunov za leto 2021, kar pomeni, da se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna."

Zavezanci, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020 (rok je bil 30. april), bodo lahko v sistemu eDavki znova oddali obračun kot popravek. V tem popravku bodo morali oproščene prispevke izvzeti iz prihodkov v točki 2.6 obračuna DDD-DDD. V tem primeru oddaja popravka obračuna ni obvezna (je prostovoljna), vsekakor pa prinaša ugodnejšo davčno obravnavo.

 

Oprostitev DDV in carin na življenjsko pomembno medicinsko opremo

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-customs-duties-vital-medical-equipment_en

Evropska komisija je aprila 2020 sprejela odločitev o ukinitvi DDV in carin iz tretjih držav za zaščitno opremo, monitorje, črpalke, testirne komplete, medicinske pripomočke (ventilatorje) itd. Ta odločitev je bila sprejeta v pomoč državam članicam Evropske unije, da se jim olajšajo dodatni finančni stroški, ki so nastali zaradi pandemije koronavirusa. Veljavne določbe so bile podaljšane 19. aprila 2021 in naj bi prenehale veljati 31. decembra 2021. Pomembno je vedeti, da je potrebna odločitev Komisije, ki na zahtevo države članice odobri oprostitev. Uvoz z oproščenim DDV in brez carin velja za dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki so jih odobrile države članice in državne organizacije.

 

Olajšava za DDV za cepiva COVID-19 in komplete za testiranje COVID-19

7. decembra so države članice EU sprejele odločitev, da uvedejo začasno oprostitev davka na dodano vrednost (DDV) za cepiva COVID-19 in komplete za testiranje COVID-19, ki se prodajajo bolnišnicam, zdravnikom in posameznikom do leta 2022 ali dokler ne bo dosežen dogovor o predlogu Komisije za nova pravila o stopnjah DDV.

Želite izvedeti več?

Dokument

Mazars_SI-Tax-Newsletter-SLO-2021-05.pdf
Mazars_​SI-Tax-Newsletter-SLO-2021-05.pdf