Davčne novice - februar 2022

Veljavne spremembe davčne zakonodaje

Tujci, ki želijo ustanoviti podjetje v Sloveniji, bodo postavljeni pred nove zahteve

Na podlagi spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) morajo nove družbe pri vpisu v Poslovni register Slovenije navesti elektronski naslov družbe, ki je javen podatek in bo objavljen na spletni strani AJPES. Obstoječe družbe pa morajo vpisati elektronski naslov v register do 24. februarja 2022. Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe, podružnice tujih podjetij ter za gospodarska interesna združenja. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

Subjekti, ki so bili v zadnjih dvanajstih mesecih objavljeni na seznamu zavezancev za DDV, a je bila njihova identifikacija za namene DDV ustavljena zaradi suma zlorabe identifikacije za DDV ali zaradi ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec uporabil identifikacijsko številko za DDV, pri čemer je drugi osebi omogočil neupravičen odbitek DDV, bodo imeli nove omejitev, ki bodo začele veljati 24. februarja 2022.

Družbe z omejeno odgovornostjo, ki so subjekti javnega interesa, morajo po spremembah ZGD-1K oblikovati nadzorni svet in revizijsko komisijo.

Zahtevki za vračilo trošarine v elektronski obliki

Od 1. januarja 2022 je za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine preko informacijskega sistema davčnega organa v elektronski obliki. Obvezno je v elektronski obliki potrebno predložiti tudi zahtevke, ki so vloženi po 1.1.2022, kljub temu da se nanašajo na davčna obdobja leta 2021.

Nova konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju s Švedsko

Dne 12.5.2021 se je v Bruslju sklenila nova konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanje davčnih utaj. Nova konvencija je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 162/2021 in velja od 23.10.2021. V vsebinskem delu ostaja enaka pravica do obdavčitve v državi izplačevalca pri 5% za upravičenega lastnika z najmanj 25% deležem oziroma v drugih primerih pri 15%, spreminja se pa del pri obdavčitvi obresti, kjer bo pravica do 5% pripadla tudi državi izplačevalca (razen naštetih izjem). 

Dopolnitev in sprememba Pravilnika o priznani obrestni meri

Od 28. julija 2021 naprej je začela veljati nova, dopolnjena verzija Pravilnika o priznani obrestni meri, ki omogoča lažjo uporabo kreditne ocene za podjetja, saj lahko podjetje, ki nima svoje kreditne ocene, uporabi kreditno oceno skupine, kateri pripada. V prilogi pravilnika se nahajajo metodologije kreditnih ocen, ki jih je mogoče enolično prevesti v ocene podjetja Standard & Poor's.

S 1. januarjem 2022 so začele veljati še nekatere spremembe Pravilnika o priznani obrestni meri, in sicer se za nekatere valute spreminja variabilni del obrestne mere in uporaba finančne platforme, ki objavlja obrestne mere.

Incoterms - Posledice DDV za čezmejno trgovino

Čezmejna podjetja morajo zagotoviti skladnost z DDV, da izpolnijo zahteve za vsako državo. Kompleksnost mednarodnega DDV vpliva na različne elemente dobavne verige. Ex Works in DDP Incoterms vplivajo na DDV v EU.

Pri Ex Works je za prevzem obveznosti, stroškov in tveganj odgovoren kupec. Tveganje se prenese s prodajalca na kupca pred začetkom prevoza. Kupec se dogovori za prevzemno mesto blaga, ki postane dostavno mesto. Pri DDP so za prevozne obveznosti, stroške in tveganja odgovorni prodajalci. Ciljna točka, do katere bo prodajalec ali prevoznik prevažal blago, je enaka dobavni točki.

Intrastat spremembe od 1. januarja 2022

Od 1. januarja 2022 dalje se morajo obvezno poročati novi elementi v Intrastat deklaraciji za izvoz in odpreme. Po novem se morajo poročati država porekla blaga in identifikacijska številka, dodeljena partnerskemu operaterju v namembni državi članici. Prav tako so spremembe pri opredelitvi vrste posla.

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022, in vsebuje naslednje spremembe:

 • Davčni zavezanec mora po novem poleg seznama držav s stopnjo obdavčitve nižjo od 12,5%, spremljati tudi seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene.
 • Kot odhodek se priznavajo odpisane terjatve za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. Do sedaj so se priznavale na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave
 • Namesto 50%, so stroški reprezentance in nadzornega sveta davčno priznani v višini 60%.
 • Za pravico do uporabe sredstva v najemu, se za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi pogodbenega najema sredstva in ne več glede na amortizacijsko dobo sredstva
 • Zaposlovanje v poklicih, za katerega na trgu primanjkuje delovne sile, spremlja olajšava v višini 45% plače, ki velja za zaposlitev osebe mlajše od 29 in starejše od 55 let. V primeru prve zaposlitve osebe mlajše od 25 let pa se prizna olajšava v višini 55% plače.
 • Olajšava v višini 40% vlaganj v digitalni in zeleni prehod. Primeri: računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in velepodatki, okoljsko prijazne tehnologije, energijsko učinkovitost stavb, ipd.. Potrebno pa je počakati na Pravilnik MF.
 • Namesto 20% se zvišuje olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju do višine 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS.
 • Prišlo je tudi do sprememb pri olajšavah za donacije: splošna olajšava se je zvišala iz 0,3% na 1% obdavčenega prihodka; v višini 0,2% se je uvedla dodatna olajšava z donacijami za športne namene; uvedla pa se tudi olajšava v višini 3,8% obdavčenega prihodka za vlaganja v vrhunski šport.
 • Oblikovane rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se 100% priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih v obdobju 2022 – 2026.

Spremembe Pravilnika o izvajanju ZDDV-1

S 1. januarjem 2022 so začele veljati spremembe Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Dopolnjuje se 8. člen pravilnika, s čimer je sedaj jasno določeno, da mora biti za to, da se ob prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca – prevzemnika šteje, da dobava blaga ni bila opravljena, prevzemnik tudi identificiran za namene DDV. Spreminja se tudi 107. člen, ki določa, da mora davčni zavezanec, ki je dolžan plačati DDV kot pridobitelj blaga znotraj Unije, za uveljavljanje pravice do odbitka DDV do roka za predložitev obračuna DDV imeti račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV, in v obračunu DDV izkazati podatek o znesku DDV, ki ga je dolžan plačati. 141. členu se dodaja tretji odstavek, ki pojasnjuje, da določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi za davčnega zavezanca, ki je identificiran za namene DDV le na podlagi petega in/ali šestega odstavka 129. člena tega pravilnika, in sicer v delu njegovih transakcij, za katere ni identificiran za namene DDV.

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

22. januarja 2022 so začele veljati spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, in sicer:

 • Ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v DDV (od 1. 7. 2022).
 • Ukinitev predložitve dodatne dokumentacije ob prvi predložitvi obračuna DDV.
 • Ukinitev obveznosti identifikacije za namene DDV za davčnega zavezanca brez sedeža v Sloveniji, kadar ta opravlja le dobave, za katere mora DDV plačati prejemnik blaga ali storitev.
 • Trgovcem ter drugim izdajateljem se omogoča, da račune v papirnati obliki izdajajo le na izrecno zahtevo kupca (račun bo še vedno izdan, vendar samo v informacijskem sistemu davčnega zavezanca).
 • Pri nakupu službenih vozil podjetja lahko uveljavljajo odbitek DDV, če je vozilo brez izpustov CO2, ter cena vozila skupaj z davkom, ne bo presegla 80.000 EUR.

Kritje bolniške odsotnosti v manjše breme delodajalca

Državni zbor je potrdil noveli zakona o delovnih razmerjih in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki delodajalcu zmanjšujeta breme kritja bolniških odsotnosti. Od 1. marca 2022 bo tako delodajalec kril nadomestilo za 20 dni bolniške odsotnosti zaposlenih. Enako bo veljalo tudi za samostojne podjetnike, ki zdaj niso upravičeni do nadomestila za bolniško odsotnost s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kritje stroškov hitrih testov delodajalca iz proračuna

Lani sprejeti zadnji protikoronski zakon z ukrepi za omilitev posledic epidemije covida-19 je določil, da znaša višina povračila za čas od 8. novembra 92,50 evra na delavca, ki se mora samotestirati. Vlada je nato ukrep podaljšala za mesec dni, in sicer do 28. februarja. Izplačilo za februar znaša 30 evrov na delavca.

 

Predlog sprememb davčne zakonodaje

Nov predlog obdavčitve virtualnih valut

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo poslalo nov predlog zakona o davku od dohodka virtualnih valut. Predlog zakona se nanaša le na fizične osebe, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije in ne pravne osebe. Pri fizični osebi, ki kupuje in prodaja virtualno valuto v svojem imenu in za svoj račun, se ne bi štelo, da opravlja dejavnost, ne glede na število opravljenih transakcij.

Davek bi se plačal od unovčenega zneska virtualne valute v eno od valut v višini 10% oziroma od porabljenega zneska za nakup stvari.

Predlagana je tudi oprostitev davka, ki bi veljala za največ 10.000 evrov skupnega zneska unovčenja virtualne valute v posamičnem koledarskem letu. Davčna osnova bi se nato določila na način, da se od seštevka vrednosti vseh unovčenj virtualnih valut v koledarskem letu odšteje znesek omenjene oprostitve. Dobljena pozitivna razlika bi se nato zmanjšala za normirane stroške v višini 50 odstotkov te razlike.

Predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB)

Razlog za predlagane spremembe in dopolnitve je pomoč pri okrevanju po pandemiji COVID-19 ter administrativna razbremenitev. Predlog uvaja naslednje spremembe:

 • Za dohodek iz dejavnosti veljajo rešitve, ki so napisane pri spremembah ZDDPO-2
 • Davčna razbremenitev na področju dohodkov z dela vsebuje: postopen dvig splošne olajšave s 3.500 EUR na 7.500 EUR; znižanje davčne stopnje v petem dohodninskem razredu s 50% na 45%; letno usklajevanje višine olajšav in neto letnih davčnih osnov z vezavo na koeficient rasti cen; kot del plače se ne obravnava več plačilo za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, spreminja pa se tudi višina neobdavčenega dela.
 • Davčna razbremenitev na področju dohodkov iz kapitala: znižanje stopnje obdavčitve na 25%; po 15 letih imetniškega kapitala se dohodnine na dobiček iz kapitala ne plača; obstaja pa tudi možnost odločitve o vključitvi dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo.
 • Davčna razbremenitev na področju dohodkov iz najema: stopnja obdavčitve znižana na 15%, normirani odhodki znižani na 10%; ponujena možnost odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo.
 • Druge rešitve: Seniorska olajšava v višini 1500 EUR za rezidente, ki so starejši od 70 let; ukinitev bonitete za osebno električno motorno vozilo za privatne namene.

Prenovitev in poenostavitev REK obrazcev

Finančna uprava je v lanskem letu začela s prenovo REK obrazcev, po kateri bo ukinjeno več obstoječih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD) in obrazec ZAP/M ter bo uveden enoten REK-O obrazec. Poenostavitve bodo uvedene tudi na področju predlaganja popravkov REK obrazcev in predlaganja obrazcev na podlagi samoprijave. Predvideni rok uveljavitve novega REK obrazca je 1. september 2022.