Davčne novice - september 2022

Veljavne spremembe davčne zakonodaje

Višji neobdavčen znesek za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih

Z 1. julijem 2022 začne veljati sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Gre za višji neobdavčeni znesek za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih. Po novem bo tako najvišji znesek prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja znašal 0,21 EUR (prej 0,18 EUR) za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu. Prav tako se bo povišal strošek prevoza na službenih potovanjih, če delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, in sicer na 0,43 EUR za vsak polni kilometer (prej 0,37 EUR). V obzir je treba vzeti, da se spreminja davčni vidik povračila stroškov prevoza, ne pa tudi delovnopravni vidik, zaradi česar ni nujno, da bo sprememba zadevala vse delodajalce oziroma delavce.

Dvig meje neobdavčenega povračila stroškov prehrane

Vlada je v luči naraščajočih cen hrane 30.8.2022 izdala spremenjeno uredbo, na podlagi katere se neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane z zdajšnjih 6,12 evra zviša na 7,96 evra na dan, če je delojemalec na delu prisoten vsaj štiri ure dnevno. Ko zaposleni dela deset ur ali več, pa se višina, do katere se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, zvišuje z 0,76 evra na 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Spremenjena uredba se začne uporabljati za povračila stroškov od meseca septembra 2022 dalje.

Ministrstvo za finance: predlogi sprememb štirih davčnih zakonov

Ministrstvo za finance (v nadaljevanju MF) je 1. avgusta v javno objavo na portal E-demokracija in v medresorsko obravnavo posredovalo predloge sprememb štirih davčnih zakonov. Predlogi novel zakonov sledijo več ciljem: odpravljajo oziroma popravljajo nekatere ukrepe, ki so bili sprejeti v letih 2021 in 2022, zlasti zaradi zagotavljanja javnofinančne stabilnosti, naslavljajo nekatere vsebine iz Programa za delo koalicije 2022-2026 in draginjo, prinašajo administrativne poenostavitve za davčne zavezance in v slovenski pravni red prenašajo direktive EU. Kar se tiče predloga novel Zakona o dohodnini, so spremembe sledeče:

 • Višina splošne olajšave se določi na višini 5.000 EUR in odpravi postopno zvišanje na 7.500 EUR;
 • Zvišuje se skupni dohodek, do katerega se rezidentu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, in sicer se zvišuje s 13.716,33 EUR na 15.000 EUR;
 • Olajšava za mlade: uvaja se znižanje davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja v višini 1.000 EUR v davčnem letu za zavezance do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma v višini 500 EUR za zavezance po dopolnjenem 26. letu starosti do dopolnjenega 29. leta starosti;
 • Obdavčitev v najvišjem davčnem razredu: zvišuje se davčna stopnja v zadnjem, 5. dohodninskem razredu s sedanjih 45 % na 50 %;
 • Odpravlja se mehanizem avtomatičnega usklajevanja višin zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov ter uvaja spremenjen mehanizem usklajevanja;
 • Poslovna uspešnost: pri plačilu za poslovno uspešnost se uvaja dodaten pogoj za ugodno davčno obravnavo (izplačilo največ dvakrat v koledarskem letu) in odpravlja možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (predlaga se sprememba nazaj na 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji);
 • Pogoj za vstop/obstoj v sistem normiranih odhodkov: jasneje se določa pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov pri dohodkih iz dejavnosti, ki je vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca ali pri njem zaposlene osebe, ter podaljšuje obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje (na devet mesecev);
 • Oddajanje v najem: pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem se stopnja dohodnine določi v višini 25%, višina priznanih normiranih stroškov se ne spremeni;

Poleg novele Zakona o dohodnini predlogi sprememb vključujejo še predloge novel Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku in Zakona o finančni upravi.

S predlogom novele Zakona o trošarinah se želijo omiliti posledice visokih cen energentov za kmetijski in gozdarski sektor. Predlog tako med drugim predvideva, da se pravica do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo s 1. januarjem 2023 nadomešča s pravico do nakupa davčno označenega goriva za kmetijstvo z neposredno oprostitvijo plačila (dela) trošarine. Od 1. januarja do 31. maja 2023 bo tako obveznost plačila trošarine za nakup goriva za kmetijstvo iz 30 % znižana na 0 %. Od 1. junija 2023 pa bo veljala obveznost plačila trošarine za gorivo za kmetijstvo v višini 30 %.

Sprememba 31. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Z 18. avgustom 2022 (Uradni list RS, št. 105-2603/2022) je stopila v veljavo sprememba 31. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki določa, da se:

 • stroški reprezentance in
 • stroški nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora, priznavajo kot odhodki v višini:
  • 60 % za davčna obdobja, ki se začnejo do 31.12.2022;
  • 50 % za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.2023.

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov

Na podlagi omenjenega zakona se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za naslednje dobave:

 • električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;
 • zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00;
 • daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30;
 • lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

Pogoja za uporabo nižje davčne stopnje je, da se dobavljeno blago uporablja za ogrevanje in ne, primeroma, za pogon tovornjakov in drugih vozil (dobava utekočinjenega zemeljskega plina).

Sprememba uredbe o požarni taksi

Vlada RS je dne 10. 5. 2022 sprejela spremembo Uredbe o požarni taksi. Natančneje se spreminja 5. člen uredbe, ki zvišuje požarno takso iz trenutnih 5 odstotkov na 9 odstotkov od osnove za obračun požarne takse.

Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti. Sprememba začne veljati s 1. oktobrom 2022.

Z e-računom lahko plačujete tudi davek od dohodka pravnih oseb ter akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti

Od 6. junija 2022 so v poenostavitev plačevanja obveznih dajatev vključene obveznosti, obračunane z obračunom davka od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO) ter obračun akontacij dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju DohDej). Zavezanec mora pri svoji spletni banki oddati prijavo za prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računu šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava velja do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna. FURS bo zavezancu na podlagi oddanega obračuna DDPO oziroma obračuna DohDej pripravil obvestilo o plačilnem nalogu, ki bo vsebovalo podatke za plačilo obveznosti. To obvestilo bo zavezancu preko njegove banke poslano v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog. Za izvrišitev bo zavezanec potrdil še plačilni nalog v spletni banki, ki je prpiravljen skladno s poslanim e-računom.

Prestavitev roka za uveljavitev novega REK-O obrazca

V Uradnem listu RS št. 96/2022, z dne 15.7.2022 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, s katerim je na novo določen rok za uveljavitev novega REK-O obrazca, in sicer za izplačila od 1. januarja 2023 dalje.

Subvencija za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih

Delodajalci lahko za zaposlitev brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas pridobijo subvencijo v višini 680 EUR na mesec. Čas izplačevanja subvencije je 12 mesecev. Subvencijo lahko pridobijo delodajalci iz “zelenih” dejavnosti oziroma delodajalci, ki zaposlujejo delavce v “zelenih” poklicih:

 • delodajalci iz dejavnosti, kot na primer gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti, trajnostni turizem ali iz drugih dejavnosti, ki prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb,
 • delodajalci, ki zaposlujejo delavce v poklicih, kot na primer mizar, gozdar, montažer, inženir, serviser, strokovnjak za okolje ali kakšen podoben poklic, katerega delo je okoljsko priznano.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 30.6. 2024.

Dokument

Mazars_SI-Tax-Newsletter-SLO-2022-Q3.pdf
Mazars_​SI-Tax-Newsletter-SLO-2022-Q3.pdf