Davčne novice - junij 2022

Veljavne spremembe davčne zakonodaje

Vlada za tri mesece podaljšuje znižane trošarine za energente

Vlada je z uredbo še za tri mesece podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, natančneje na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Znižane trošarine so del ukrepov za blažitev posledic podražitve cen energentov za prebivalstvo in podjetja, v veljavi pa bodo do 31. julija. Trenutne trošarine sicer znašajo: za bencine 0,359 evra za liter, za dizel 0,330 evra za liter, za kurilno olje 0,07857 evra za liter in za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,855 evra za megavatno uro. Nespremenjena bo do konca julija ostala tudi trošarina za elektriko, ki se je s februarjem znižala za polovico, s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za prvo, drugo in tretjo stopnjo odjema električne energije, ter z 1,80 evra na MWh na 0,90 evra na MWh za četrto stopnjo odjema.

Olajšava za donacije – izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo za donacije tudi za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganje v vrhunski šport. Le ti so natančneje opredeljeni z zakonom, ki ureja šport. Sprejeto olajšavo se lahko uveljavlja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Pravna podlaga je nova druga alineja drugega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 in 2. točke drugega odstavka 66. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2. Seznam (evidenco) izvajalcev programov vrhunskega športa, za donacije katerim se navedena olajšava lahko uveljavlja, je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Evidenca se bo osveževala vsake 4 mesece.