Revizija računovodskih izkazov

Opravljamo revizije posamičnih in skupinskih računovodskih izkazov (obvezne in prostovoljne) za naročnike iz različnih gospodarskih panog.

Revizija se prične s spoznavanjem poslovanja posameznega naročnika in panožnih značilnosti, oceno ključnih revizijskih tveganj, preveritvi ustreznosti delovanja notranjih kontrol, pripravi odzivov na zazanana tveganja in konča z izdajo revizorjevega poročila o računovodskih izkazih. Ob koncu revizije izdamo tudi pismo poslovodstvu z našimi ugotovitvami in predlogi za prihodnje izboljšave na finančno-računovodskem področju.

Pred in med revizijo tesno sodelujemo z naročnikom, da skupaj določimo časovnico izvedbe revizije. Z naročnikom komuniciramo čez celo leto z namenom zagotoviti kakovostno in stroškovno učinkovito revizijo. Prizadevamo si, da tudi med izvedbo revizije poslovanje naročnika lahko poteka nemoteno.  

Revizija računovodskih izkazov obsega preveritev pravilne sestave računovodskih izkazazov, ustreznosti vhodnih podatkov, presoje primernosti uporabljenih računovodskih usmeritev in uporabljenega okvirja računovodskega poročanja.

Cilj revizije računovodskih izkazov je pridobiti zadostne revizijske dokaze, da lahko neodvisni revizor izrazi mnenje o resničnosti in poštenosti predloženih računovodskih izkazov.