Revizija

Revizija računovodskih izkazov je neodvisna storitev, ki lastnikom podjetij in zunanjim investitorjem poda razumno zagotovilo, da so predstavljeni računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnični in pošteni. Naše storitve dajanja zagotovila naročnikom omogočajo učinkovite in pregledne prihodnje poslovne odločitve.

Naša revizijska metodologija temelji na Mednarodnih standardih revidiranja s poudarkom na:

  • Razumevanju poslovanja podjetja z vidika notranje in zunanje revizije,
  • Identifikaciji tveganj pomembno napačnih navedb v računovodskih izkazih in notranjih kontrol, ki so umerjene k preprečevanju napak v računovodskih izkazih,
  • Naročniku prilagojenem načrtovanju revizije z namenom doseganja revizijskih ciljev,
  • Kvaliteti opravljenega revizijskega dela prek vključenosti partnerjev družbe Mazars v revizijski proces.
GettyImages-137088111.jpg

Revizija računovodskih izkazov

Opravljamo revizije posamičnih in skupinskih računovodskih izkazov (obvezne in prostovoljne) za naročnike iz različnih gospodarskih panog.

Preberite več

Preiskava (review) računovodskih izkazov

Kjer revizija ni zakonsko obvezna, vam lahko ponudimo storitev preiskave računovodskih izkazov in izdamo revizorjevo poročilo z omejenim zagotovilom o morebitnih pomembnih prilagoditvah predloženih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali drugim sprejetim okvirjem računovodskega poročanja.

Preberite več
GettyImages-818435778-1200x759.jpg
GettyImages-933479418.jpg

Dogovorjeni postopki

Če naročnik ali tretja stranka želi neodvisno preveriti točno določeno finančno informacijo ali trditev poslovodstva, vam lahko ponudimo storitev izvedbe dogovorjenega postopka. Pri tovrstnih revizijskih postopkih izdano revizorjevo poročilo temelji na postopkih, opravljenih v skladu z MSS 4400, ki jih dogovorimo z naročnikom ali drugim vnaprej predvidenim uporabnikom našega poročila.

Preberite več

Revizije statusnih preoblikovanj

Ponudimo vam lahko tudi revizijske storitve pri statusnih preoblikovanjih družb ali samostojnih podjetnikov, ki jih v primeru pripojitev, oddelitev, združitev, izčlenitev, ustanovitev in povečanj kapitala zahteva Zakon o gospodarskih družbah.

Preberite več
GettyImages-667669287-1200x801.jpg
GettyImages-1281878543-1200x800.jpg

Revizija poročanja obvladujočemu lastniku

Revizija poročanja obvladujočemu lastniku ali revizija konsolidacijskega paketa je namenjena naročnikom, ki v skladu z zahtevami poročanja obvladujočemu lastniku prilagodijo lokalne računovodske izkaze z namenom njihove vključitve v skupinske računovodske izkaze obvladujočega lastnika.

Preberite več

Revizija primernosti delovanja notranjih kontrol

Revizija procesa ali ravnanj poslovodstva, ki predstavljajo podlago za spodbujanje etičnega ravnanja zaposlenih in poslovodstva (preprečevanje prevar in koruptivnih ravnanj). Tovrstna revizija pripomore k prepoznanju tistih aktivnosti, ki so lastne oziroma specifične glede na dejavnost, velikosti in kompleksnost podjetja.

Preberite več
GettyImages-696585118.jpg
GettyImages-591478735-1200x801.jpg

Svetovanje pri prehodu na uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Cilj svetovanja pri prehodu na uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je odgovoriti na številna vprašanja naročnika in presoditi primernost uporabljenih prilagoditev pri prehodu na nov okvir računovodskega poročanja. MSRP predstavljajo kompleksen okvir računovodskega poročanja. Naša naloga je naročniku svetovati pri prvi uporabi MSRP in zagotoviti skladnost z njimi in veljavno lokalno zakonodajo.

Preberite več