Revizija

Revizija računovodskih izkazov je neodvisna storitev, ki lastnikom podjetij in zunanjim investitorjem poda razumno zagotovilo, da so predstavljeni računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnični in pošteni. Naše storitve dajanja zagotovila naročnikom omogočajo učinkovite in pregledne prihodnje poslovne odločitve.

Naša revizijska metodologija temelji na Mednarodnih standardih revidiranja s poudarkom na:

  • Razumevanju poslovanja podjetja z vidika notranje in zunanje revizije,
  • Identifikaciji tveganj pomembno napačnih navedb v računovodskih izkazih in notranjih kontrol, ki so umerjene k preprečevanju napak v računovodskih izkazih,
  • Naročniku prilagojenem načrtovanju revizije z namenom doseganja revizijskih ciljev,
  • Kvaliteti opravljenega revizijskega dela prek vključenosti partnerjev družbe Mazars v revizijski proces.