COVID-19: sprejeti vladni ukrepi 29. 3. 2020

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji, v nedeljo, 29. marca 2020, sprejela besedilo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t. i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1, ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Predlog zakona #protiKoronapaket

S tem zakonom se zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 za državljanke in državljane Republike Slovenije ter gospodarstvo spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

 1. Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznost kreditojemalcev),
 2. Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov) in
 3. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nalezljivih boleznih).

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi:

 • Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.
 • Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020.
 • Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo.
 • Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe.
 • Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.
 • Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.
 • Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.
 • Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Predlog zakona je na voljo kot priponka na dnu prispevka.

Poglavitne rešitve s sprejetjem zakona:

Na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost se predlaga uvedba:

 • povračila nadomestila plače delavcem pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo
 • zagotavljati dela ter povračila nadomestila plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ter oprostitve plačila prispevkov za te delavce
 • oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki prejemajo plačo,
 • izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene in kmete,
 • oprostitve plačila prispevkov za samozaposlene in kmete ter
 • začasnega denarnega nadomestila plače zaradi izgube zaposlitve.

Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja se predlaga uvedba:

 • nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva se predlaga uvedba:

 • enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence in druge ranljive skupine oseb,
 • izjeme na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, na področju socialnovarstvenih prejemkov in na področju uveljavljanja pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Na davčnem področju se predlaga uvedba:

 • oprostitve plačila obrokov predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in
 • zmanjšanja davčne osnove zavezancem za dohodnini od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se jim dohodek ugotavlja na podlagi pavšalne davčne osnove (katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj).

Na področju javnih financ so predlagani spremenjeni plačilni roki.

Na področju plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski državni lasti se predlaga uvedba:

 • znižanja plač in nadomestil plač funkcionarjev ter uskladitev nadomestil plač funkcionarjev po prenehanju funkcije,
 • dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in
 • znižanja plačil članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov gospodarskih družb v neposredni in posredni večinski državni lasti.

Na področju kulture se predlaga tudi začasna ohranitev pravice samozaposlenih v kulturi do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna in začasna upravičenost do te pravice za samozaposlene v kulturi, ki presegajo dohodkovni cenzus.

Na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se predlaga prilagojen način izvedbe pregleda stranke po ZPPDFT-1.

Na področju zavarovalništva in trga finančnih instrumentov se spreminjajo roki za predložitev letnih poročil in revizorjevih poročil.

Odbor DZ za finance je odločil, da bodo ukrepi za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa veljali že od 13. marca, ko je bila epidemija razglašena. Dopolnili s takšnim besedilom so vložili poslanci tako opozicije kot koalicije in odbor ju je skoraj soglasno podprl. Dokončno bo zakon potrjeval DZ na četrtkovi seji in naj bi nekje 11.4. stopil v veljavo.

Zadnja posodobitev: 7.4.2020

Dokument

Zakon o interventnih ukrepih vlade RS Covid-19
Zakon o interventnih ukrepih vlade RS Covid-19